Сообщение без заголовка

опубліковано 22 лют. 2016 р., 04:42 ОМДЦ Чернівці
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 року № 1118) 
Затверджений у сумі : П'ятнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири      
                                                                  тисячі двісті грн.                                                                            15594200 грн.  
(сума словами і цифрами)
Заступник Директора Департаменту ОЗ ЧОДА
      Ю.М. Лесюк
(підпис)                              (ініціали і прізвище)
  _________2016  
                                             (число, місяць, рік)                  М. П.
  КОШТОРИС на 2016 рік
03078161  Чернівецький обласний медичний діагностичний центр
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
Чернівецька область м.Чернівці
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ОБЛАСНИЙ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  14 Департамент ОЗ Чернівецької ОДА
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видактів та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу*)____080400_Спеціалізовані поліклініки(в т.ч. диспансери,медико-санітарні частини,пересувні консультативні діагностичні центри, які не мають ліжкового фонду)____________)
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 13 944 200,00 1 650 000,00 15 594 200,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 13 944 200,00 Х 13 944 200,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х 0,00 1 650 000,00 1 650 000,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 250 000,00 250 000,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 50 000,00 50 000,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 0,00 2 000,00 2 000,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 198 000,00 198 000,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х 1 400 000,00 1 400 000,00
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х 1 400 000,00 1 400 000,00
інші надходження, у т.ч.   Х 0,00 0,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х 0,00 0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)   Х 0,00 0,00
повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х 0,00 0,00
  Х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 13 944 200,00 1 650 000,00 15 594 200,00
Поточні видатки 2000 13 944 200,00 1 220 000,00 15 164 200,00
Оплата праці 2110 8 883 400,00 16 000,00 8 899 400,00
Заробітна плата 2111 8 883 400,00 16 000,00 8 899 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 1954300,00 3520,00 1957820,00
Використання товарів і послуг 2200 3041600,00 1140480,00 4182080,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 73300,00 98480,00 171780,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1200000,00 565000,00 1765000,00
Продукти харчування 2230 9000,00 4000,00 13000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 605000,00 435000,00 1040000,00
Видатки на відрядження 2250 5900,00 15000,00 20900,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1148400,00 6000,00 1154400,00
Оплата теплопостачання 2271 650000,00 2000,00 652000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 57700,00 2000,00 59700,00
Оплата електроенергії 2273 440700,00 2000,00 442700,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 17000,00 17000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 17000,00 17000,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 64900,00 1000,00 65900,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 64900,00 1000,00 65900,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 59000,00 59000,00
Капітальні видатки 3000 0,00 430000,00 430000,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 430000,00 430000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 400000,00 400000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 30000,00 30000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 30000,00 30000,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00  
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
Головний лікар   Вдовічен А.М.
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер   Колесник О.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)
________________2016
(число, місяць, рік)
М.П. ***
* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"
***Заповнюється розпорядником нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті
Comments