Риноманометрія

    В ОМДЦ працює сучасна спiросистема "MasterScreenPneumo" від провiдної фiрми по випуску дiагностичної дихальної апаратури "Jaeger- VIASYS"(Нiмеччина-США), яка гарантує високу точнiсть вимiрювання показникiв функцiї дихання та вiдповiднiсть стандартам Європейського респiраторного товариства.
    Спiросистема укомплектована такими програмами (опцiями):
 • спiрометрiя
 • потiк-об`єм
 • бронхiальний опiр
 • риноманометрiя
   За допомогою цих опцiй проводяться такi методики дослiдження функцiї дихання:
 1. Спiрометрiя. Потiк-об`єм (з фарм тестом)
 2. Спiрометрiя. Потiк-об`єм. Бронхiальний опiр (з фарм. тестом)
 3. Риноманометрiя (з фарм. тестом)
 

 Дослідження проводить лікар Кізлик Світлана Василівна

 

Кабінет 515, 516

 

 

Методика “Риноманометрiя” (передня активна риноманометрiя) - це  сучасний метод дослiдження вентиляцiйної функцiї носа з вимiрюванням показникiв назальних потокiв повiтря та опору з боку носових ходiв при проходження цих потокiв. Застосування фарм. тестiв при проведеннi дослiдження дає змогу провести диференційну дiагностику мiж функцiональними та органiчними розладами вентиляцiйної функцiїї носа, об`єктивiзувати ступiнь порушення носової вентиляцiї та оцiнити динамiку перебiгу захворювання при проведеннi як консервативного, так i оперативного лiкування.

ПОКАЗАННЯ до проведення методики "Риноманометрiя":

  • хронiчнi ринiти з метою об`єктивiзацiї порушень вентиляцiйної функцiї носа
  • диференцiйна дiагностика функцiональних та органiчних порушень носової вентиляцiї за   допомогою фарм. тестiв
  • динамiчне спостереження за перебiгом захворювань носа при проведеннi лiкувальних програм
  • об`єктивiзацiя показань до оперативного втручання для корекцiї носового дихання при  неуспiшностi консервативної терапiї  або аномалiях носової анатомiї

ПРОТИПОКАЗАННЯ  до проведення методики "Риноманометрiя":

 • гострi вiруснi iнфекцiї та стан до 4-х тижнiв пiсля початку вiрусної iнфекцiї
 • процес лiкування захворювань носа до його завершення
 • гнiйнi та iншi запальнi процеси носа та навколоносових пазух
 • психiчнi розлади
 • глухонiмота
 • небажання хворого проходити дiагностичнi дослiдження (обстеження потребує спiвпрацi лiкаря та пацiєнта)

ПIДГОТОВКА  до проведення методики "Риноманометрiя":

 • пацiєнти направляються отолярингологом або алергологом з попереднiм  дiагнозом та указанням мети дослiдження
 • дослiдження проводится в першiй половинi дня, при повторному дослiдженнi бажано провести його в той самий час, враховуючи особливостi носового циклу у кожного окремого пацiєнта
 • перед дослiдженням пацiєнт перебуває 30 хв. в примiщеннi, де буде проводитись дослiдження, з метою адаптацiї до температури та вологостi примiщення
 • перед дослiдженням вiдмiняється прийом таких медикаментiв:
  • альфа-адренергiчнi агенти - за 24 години
  • антихолiнергiчнi агенти - за 12 годин
  • препарати раувольфiї та iншi центральнi антигiпертензивнi - за 24 год.
  • антигiстамiннi та кортикостероїднi топiчнi (назальнi спреї) - за 48 год.,а при курсовому лiкуваннi через  14 дiб пiсля курсу лiкування
  • оральнi антигiстамiннi при нетривалому прийомi (1-3 дня) - за 48-72 год., а при курсовому лiкуваннi - за 14 дiб.

УВАГА ! Особи,  якi мають туберкульоз в анамнезi, знаходяться на диспансерному облiку в проти-туберкульозних медичних установах та проходять дослiдження на їх базi.