Комп‘ютерна спірографія

    В ОМДЦ працює сучасна спiросистема "MasterScreenPneumo" від провiдної фiрми по випуску дiагностичної дихальної апаратури "Jaeger- VIASYS"(Нiмеччина-США), яка гарантує високу точнiсть вимiрювання показникiв функцiї дихання та вiдповiднiсть стандартам Європейського респiраторного товариства.
За допомогою спіросистеми проводяться такi методики дослiдження функцiї дихання:
 1. Спiрометрiя. Потiк-об`єм (з фарм тестом)
 2. Спiрометрiя. Потiк-об`єм. Бронхiальний опiр (з фарм. тестом)
 3. Риноманометрiя (з фарм. тестом)
 

 Дослідження проводить лікар Кізлик Світлана Василівна

 

Кабінет 515,516

 

 
    Методика "Спiрометрiя. Потiк-об`єм" дає змогу графiчної реєстрацiї статичних да динамiчних легеневих об`ємiв при виконаннi рiзних стандартизованих дихальних маневрiв, якi є iнтегральними характеристиками анатомо-фiзiологiчних властивостей апарату вентиляцiї. Метод надає можливiсть дiагностувати порушення механiки дихання (обструкцiя, рестрикцiя), а також уточнити зворотнiсть обструктивних змiн при застосуваннi проби з iнгаляцiйними бронхолiтиками (диференцiйна дiагностика бронхiальної астми та ХОЗЛ).
 
    Розширення цiєї методики опцiєю "Бронхiальний опiр" дозволяє отримати додаткову iнформацiю в дiагностицi обструктивного синдрому, тому що бронхiальний опiр є надзичайно чутливим показником бронхiальної прохiдностi.
 
ПОКАЗАННЯ до проведення методики "Спiрометрiя.Потiк-об`єм."
 • гострi вiруснi iнфекцiї та перiод до 4 тижнiв пiсля перенесеної вiрусної iнфекцiї (можливий стан бронхiальної гiперреактивностi, iндукованої вiрусним агентом)
 • гострi запальнi процеси будь-якої етiологiї до їх лiквiдацiї, а також загострення хронiчних процесiв пiд час протизапальної терапiї
 • психiчнi розлади
 • глухонiмота
 • небажання хворого проходити дiагностичнi дослiдження (обстеження потребує спiвпрацi лiкаря та пацiєнта)
В разi наявностi у хворих хронiчних захворювань органiв дихання з бронхообструктивним синдромом корисно вимiрювати бронхiальний опiр.
  
ПРОТИПОКАЗАННЯ до проведення методики "Спiрометрiя.Потiк-об`єм."
 • гострi вiруснi iнфекцiї та перiод до 4 тижнiв пiсля перенесеної вiрусної iнфекцiї (можливий стан бронхiальної гiперреактивностi, iндукованої вiрусним агентом)
 • гострi запальнi процеси будь-якої етiологiї до їх лiквiдацiї, а також загострення хронiчних процесiв пiд час протизапальної терапiї
 • психiчнi розлади
 • глухонiмота
 • небажання хворого проходити дiагностичнi дослiдження (обстеження потребує спiвпрацi лiкаря та пацiєнта) 
ПIДГОТОВКА до проведення методики "Спiрометрiя.Потiк-об`єм."
 1. наявнiсть достовiрного результату попереднього рентгенологiчного дослiдження ОГП ( в разi перенесеної пневмонiї - контрольний знiмок, який свiдчить про лiквiдацiю вогнищевих змiн пiсля курсу лiкування)
 2. перед дослiдженням вiдмiняються лiки, якi впливають на тонус бронхiв або можуть вплинути на результати дослiдження, а саме:
  • бета-агонiсти короткої дiї - за 6 годин;
  • бета-агонiсти пролонгованої дiї - за 12 годин;
  • антихолiнергiчнi агенти (в т.числi iнгаляцiйнi) - за 8 годин;
  • пролонгованi теофiлiни- за 24 години;
  • антигiстамiннi препарати - за 24 години, пролонгованi -за 48 год. 

УВАГА ! Особи, якi мають туберкульоз в анамнезi, знаходяться на диспансерному облiку в проти-туберкульозних медичних установах та проходять дослiдження на їх базi.